Meiner det er uforsvarleg å gå vidare med alle prosjekt

Slik stoda no er, må investeringsnivået ned om ikkje gjelda skal verta uhandterleg.