Stadfester kommunestyrevedtak: Naboklage blir ikke tatt til følge

Fylkesmannen i Vestland stadfester Ullensvang kommunestyre sitt vedtak av 15.01.2020 om å godkjenne detaljreguleringsplan for Vasstun.