– Det er lov å tenna opp jonsokbål så lenge det er i god avstand til bygningar, skogområde, vegetasjon og anna brennbart materiale, skriv Ullensvang kommune på si heimeside.

Jonsokbål i Ullensvang skal meldast til Ullensvang brann og redning på e-post brannvesen@ullensvang.kommune.no eller vakttelefon 975 58 613 i god tid på førehand.

Brannvesenet viser likevel til forskrift om brannførebygging § 3 og krav til aktsemd som gjeld alle til ein kvar tid, og ved brenning av jonsokbål.

Følg brannvesenet sine råd for forsvarleg bålbrenning:

 • Du skal ha løyve frå grunneigar.
 • I tørkeperiodar og ved sterk vind kan eit generelt forbod verta innført.
 • Den ansvarslegen for bålet pliktar å undersøka dette før opptenning med brannvesenet på telefon: 975 58 613.
 • Ikkje gjer opp eld på svaberg/bert fjell då dette gir varige skadar på berget.
 • Bålet skal byggast av reine treprodukt. Impregnerte materiale gir frå seg giftige gassar ved brann. Det same gjeld skumgummimadrassar, gamle sofaer, bildekk etc.
 • Bålet bør ikkje byggast for stort. Kast heller på meir ved etter kvart.
 • Ikkje bruk bensin eller liknande til opptenning.
 • Er bålet høgt, bør opptenning skje på midten. Då unngår du for store flammar og sterk varmeutvikling.
 • Ansvarleg person skal sørga for at bålet er under kontroll.
 • Sørg for at barn held god avstand til bålet. Klede av kunststoff er lett antennelige og kan smelta under sterk varme, naturstoff som bomull og ull er meir trygt.
 • Ta omsyn til naboar. Røyken er irriterande på auge og luftvegar.
 • Ansvarleg vaksenperson skal sørga for at bålet blir sløkt forsvarleg med tilstrekkeleg mengder vatn. Er det ikkje vatn på staden må dette takast med.