Sjå kven som har søkt midlar i Ullensvang næringsfond

Fleire har søkt midlar til nye prosjekt og nyetableringar i næringsfondet. Mellom andre søker Odda technology om midlar til utviding av aktivitet og investering i nytt utstyr. Her er søkarlista for Ullensvang næringsfond. Det er i budsjettet 2020 sett av 3 millionar kroner i stønadsmidlar til næringsføremål.