Slik skal ein hindre at dette skjer i framtida

Flaumsikring av bekkar, større sandfang og nytt leidningsnett med separate leidningar for overvann og avløp, skal hindre oversvømmingar i Odda i framtida.