– Me har sagt me ikkje er interesserte i å ha tomter her

Ullensvang herad har fleire gonger freista å kjøpa nordleg del av Markastå, utan å få til semje med grunneigarane. I søre del er to andre grunneigarar òg motstandarar av å selja grunn.