Kiting er eit problem for reinen. Stenging av parkeringsplassar kan vera ei løysing

For reinen er open trafikk over rv. 7 størst problem om vinteren. Kiting er ei av dei største utfordringane, og ein foreslår å stengja parkeringsplassar.