Fjerner maskinskatten - særlig kommuner med store industribedrifter som rammes

De finanspolitiske talsmennene f.v.: Kjell Ingolf Ropstad (KrF), Terje Breivik (V), Helge André Njåstad (Frp) og Nicolai Astrup (H) snakker med pressekorpset etter budsjettforhandlingene i statsrådsalen i Stortinget onsdag.

De finanspolitiske talsmennene f.v.: Kjell Ingolf Ropstad (KrF), Terje Breivik (V), Helge André Njåstad (Frp) og Nicolai Astrup (H) snakker med pressekorpset etter budsjettforhandlingene i statsrådsalen i Stortinget onsdag. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Budsjettpartnerne er enige om lærernorm og maskinskatt, og de øker antall kvoteflyktninger. Til sammen flytter de på drøyt 5 milliarder kroner. 

DEL

Etter å ha forhandlet i litt over to uker, kom Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF til enighet om neste års statsbudsjett onsdag ettermiddag.

– Vi er enige, kunne finanskomiteens leder Nikolai Astrup tydelig tilfreds erklære da budsjettpartnerne trådte ut av statsrådssalen på Stortinget etter et kort møte.

Det flyttes på rundt 5 milliarder kroner i budsjettavtalen, etter det NTB erfarer. Tallet som presenteres av partene vil ligge høyere, på rundt 7 milliarder kroner, men det er fordi kostnaden på en del av tiltakene ikke får helårsvirkning før i 2019, melder TV 2.

Fjerner maskinskatten

De finanspolitiske talspersonene i de fire partiene ga alle uttrykk for å være fornøyde da de møtte pressen for å presentere avtalen onsdag kveld.

– Vi er fornøyde, spesielt med å få fjernet skatten på maskinene. Vi er også veldig glade for å ha fått gjennomslag for å gjøre det vanskeligere for kommunene å innføre eiendomsskatt på hus og hytter, for vi ønsker ikke å skattlegge dette så sterkt som tidligere, sa Frps finanspolitiske talsperson Helge André Njåstad.

Maskinskatten blir fjernet, men det er enighet om flere kompenserende tiltak for kommunene som rammes av skattekuttet. Regjeringen har anslått inntektstapet til 1,2 milliarder kroner for kommunene, og det er særlig kommuner med store industribedrifter som rammes.

Fakta om budsjettavtalen

Noen hovedpunkter i budsjettavtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, KrF og Venstre: 

Barn og familie:

* Fleksibel kontantstøtte fra 1/8 2018: 42 millioner kroner

* Økt permisjon for tvillingforeldre fra 1/7 2018: 100 millioner kroner

* Økt engangsstøtte: 20 millioner kroner

* Reversere kutt i dagpengeordningen: 305 millioner kroner

* Bidragsforskudd for enslige forsørgere: 50 millioner kroner

* Pleiepenger, reversere kutt: 59 millioner kroner

Justis:

* Politistillinger i distriktene, ansette alle som går ut av Politihøyskolen i 2018: 131 millioner kroner

* Kripos, seksjon for seksuallovbrudd: 35 millioner kroner

* Dyrepoliti: 6 millioner kroner

Helse:

* Mer til sykehusene: 200 millioner kroner

* Flere helsesøstre: 100 millioner kroner

* Opptrappingsplan for rus: 75 millioner kroner

Forskning:

* Næringsrettet forskning: 50 millioner kroner

* Innovasjon Norges miljøteknologiordning: 100 millioner kroner

* Innovasjon Norges investeringsstøtte for landbruket: 75 millioner kroner

Skole og utdanning:

* Programmering i skolen: 25 millioner kroner

* IKT-tiltak i grunnskoleopplæring: 50 millioner kroner

* Videreutdanning av lærere: 200 millioner kroner

* Svømmeopplæring i barnehage: 30 millioner kroner

* 500 IKT-studieplasser: 29 millioner kroner

* Basisfinansiering i universitets- og høyskolesektoren: 100 millioner kroner

* Lærernorm: 200 millioner kroner

Samferdsel:

* Drift og vedlikehold jernbane: 447 millioner kroner

* Bredbåndsutbygging: 80 millioner kroner

* Momskompensasjon frivillige organisasjoner: 75 millioner kroner

* Tiltak for gående og syklende: 70 millioner kroner

* Kollektivtransport: 100 millioner kroner

Klima:

* Flom og skredforebygging: 100 millioner kroner

* Enova: 100 millioner kroner

* Kompensasjon for økt CO2-avgift for fylkesveiferjedrift og hurtigbåter: 72 millioner kroner

* Skogvern: 75 millioner kroner

* Tilskudd til klimatiltak og klimatilpasning: 50 millioner kroner

* Tiltak mot marin forsøpling: 50 millioner kroner

Bistand/internasjonalt:

* Tilskudd til internasjonale organisasjoner som arbeider for nedrustning, herunder ICAN: 9 millioner kroner

* Regionbevilgning for Afrika: 400 millioner kroner

* Bistand til sivilt samfunn: 100 millioner kroner

Diverse:

* Kirkevalget 2019: 50 millioner kroner

* Pressestøtte 25,7 millioner kroner

Skatte- og avgiftslettelser:

* Dropper engangsavgift på elbiler

* Rabatt i firmabilbeskatning for elbiler satt til 40 prosent

* Opsjonsbeskatning, øker maksimal opsjonsfordel til 500.000 kroner

* Øker fradragsbeløp ved gaver til frivillige organisasjoner til 40.000 kroner

Skatte- og avgiftsøkninger:

* Økt sjokolade- og sukkervareavgift: 1 milliard kroner

* Avgift på brus, alkoholfrie drikkevarer: 820 millioner kroner

* Engangsavgift for mer vektlegging av utslipp, økt CO2-komponent: 715 millioner kroner

* Stramme inn arbeidsgivers skattefrie dekning av merutgifter til kost: 140 millioner kroner

* Skattefritt hyretillegg: 160 millioner kroner

* CO2-avgift på mineralolje økes med 11 øre per liter: 170 millioner kroner

* Krav til avbyråkratisering og effektivisering i offentlig sektor skjerpes med 0,2 prosentpoeng.

– Rausere

Venstres finanspolitiske talsperson Terje Breivik mener vi får et grønnere, rausere og mer framtidsrettet budsjett. Han trekker blant annet fram flere lade- og hydrogenstasjoner og forsterket satsing på tog- og kollektivtrafikk.

Venstre og KrF fikk også gjennomslag for å øke antallet kvoteflyktninger. Høyre og Frp foreslo at Norge skulle ta imot 1.120 flyktninger neste år, men i avtalen er partene enige om et antall på 2.120

– Vi nesten dobler antall kvoteflyktninger. Det gjør at Norge tar et større internasjonalt ansvar, sier Breivik.

Lærernorm

KrFs finanspolitiske talsperson Kjell Ingolf Ropstad (KrF) er også tydelig fornøyd med avtalen. Han beklaget seg over at han ikke hadde mer tid til rådighet under pressekonferansen til å utbrodere hvilke gjennomslag partiet hadde fått.

Den kanskje viktigste seieren for KrF er kravet om å innføre en maksgrense for antall elever per lærer i grunnskolen, en såkalt lærernorm.

– Fra høsten 2018 får kommunene et krav om at på skolenivå så skal det være én lærer per 16. elev i 1.–4. klasse, og én lærer per 20. elev i 5.–10. klasse. Så strammes enda mer til i 2019 sånn at det blir 15. elever per lærer i 1.–4. klasse, sa Ropstad.

Han trakk også fram at det innføres en mer fleksibel kontantstøtteordning, og at de har fått «store gjennomslag» for frivilligheten, folkehøgskolene og kirken.

Tesla-avgift vrakes

En annen høyt prioritert sak for KrF har vært å endre på pleiepengeordningen, noe partiet skal ha fått gehør for, erfarer TV 2. Dermed vil foreldre som pleier sykt barn, likevel ikke få inntekten kuttet til 66 prosent etter fem år.

Venstre har ifølge TV 2 fått gjennomslag for en påplussing til vedlikehold på jernbanen på 400–500 millioner kroner, samt å øke antall IKT studieplasser med 500.

Den mye omtalte Tesla-avgiften vrakes også, etter det NTB erfarer. Avgiften skulle beregnes ut ifra bilens vekt og ville derfor ramme de tyngste og mest kostbare elbilene. Både KrF og Venstre kritiserte forslaget til avgift da budsjettforslaget ble lagt fram.

Det blir ikke kutt i tilskuddene til frivillige organisasjoner, og Venstre har fått gjennomslag for å opprette to nye enheter i dyrepolitiet, melder TV 2.

Les også: – Skatten hemmer næringslivet

Godteriavgift

For å finansiere partienes hjertesaker, økes sparekravet for offentlig sektor, ifølge NRK. I utgangspunktet foreslo regjeringen at effektiviseringskravet for staten skulle være på 0,5 prosent, men kravet skjerpes nå til 0,7 prosent.

De fire partiene henter også penger ved å gjøre brus og godteri dyrere. I stedet for å øke momsen, slik KrF opprinnelig ønsket, vil partene øke avgifter på sukker og kullsyre, ifølge TV 2.

Artikkeltags