Gå til sidens hovedinnhold

- I dei fleste tilfella ville flaumluker ha denne positive verknaden på både vassføring og vasstand

flaumsikring

Artikkelen er over 2 år gammel
For abonnentar

Flaumluker er verdt å kjempa for: Dette er eit debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribenten sine haldningar.

Oddadalen og Opovassdraget har nett gått gjennom ein ny storflaum, berre 4 år etter storflaumen i 2014. Dette er den nest største flaumen etter målingane starta for vel 100 år sidan, litt større enn 33-4 flaumar dei siste 100 åra.

Kva verknad ville flaumluker hatt for flaumsituasjonen på Sandvin og i Opo dersom dei hadde vore på plass?

Flaumen søndag 14.oktober toppa seg på 417 kbm i Opo og vasshøgde på 89,21 m på Sandvin. Med flaumluker på plass kunne desse vore opna på lørdag morgon.

Med data frå utgreiinga til Multiconsult kunne desse vore opne for fullt inntil samla tilsig/avrenning var 350 kbm. Deretter kunne dei vore gradvis lukka slik at det ikkje ville renna meir ned Opo. Med flaumluker og naturleg avrenning, ville vasshøgda vore 87.9 m kl 14:00 på søndagen. Vassføringa var over 350 kbm i 15 timar etter dette tidspunktet. Med dette påfyllet, ville vasshøgda nådd sitt toppnivå kl 06:00 mandag morgon på 88,41 m.

Resultatet med flaumluker ville vore 80 cm lågare vasstand og 67 kbm lågare toppvassføring i Opo gjennom Odda. Flaumen var varsla på førehand, og hadde eit normalt forløp der toppflaumen i Sandvinsvatnet kom 5-8 timar seinare enn flaumtoppen høgare i vassdraget. I dei fleste tilfella ville flaumluker ha denne positive verknaden på både vassføring og vasstand.

Etter at NVE var negative til bygging av flaumtunnel med kraftverk, og SKL har trekt konsesjonssøknaden, står vi no att med 2 alternativ som kan avhjelpa Sandvin og vidare oppover reting Hildal; flaumtunnel utan kraftverk kostnadsrekna til 300 millionar og flaumluker kostnadsrekna til 100 millionar.

Slik såg det ut etter flaumen i 2014 - og slik ser det ut no 

I dei to siste kommunestyremøta har ordførar Roald Aga Haug sagt at Odda kommune er positive til begge alternativa. Men her talar ordføraren mot betre vitande. I vedtaket om uttale til flaumluker har fleirtalet i kommunestyret (9 frå AP, 5 frå Høgre og dei to i SP) uttalt følgande:

«Kommunestyret ser sikring av Sandvin og sørover som eit viktig moment å ta høgde for når ein no skal beslutta tiltak om varig flaumvern. Flaumsikring ved hjelp av flaumluker forbetrar ikkje situasjonen ved Sandvin og sørover i Storelva nok til at dette kan sjåast som eit framtidsretta tiltak.»

Vidare uttaler det same fleirtalet følgande: «Dersom regjeringa ikkje opnar for flaumtunnel med kraftverk, krev vi at regjeringa går for løysing med flaumtunnel utan kraftverk. Det er då eit ufråvikeleg krav at regjeringa fullfinansierer tiltaket og at det vert ferdigstilt i 2022.»

Ordføraren har også i alle møter om saka i kommunestyret og i HF kritisert Venstre og regjeringa for at dei ikkje har hatt finansiering av flaumluker på plass. Ordføraren veit heilt klart at dette er urealistisk så lenge dette ikkje er eit tiltak som Odda kommune ønsker.

I siste kommunestyremøte var denne kritikken stilna, då ordføraren forstod at det er ein viss sjanse for at AP kan overta regjeringsmakta.

Odda kommunestyre skal i neste møte ta stilling til vidare arbeid for flaumsikring av Opo-vassdraget. NVE har ikkje villa arbeide vidare med flaumluker fordi dette gir for liten samfunnsnytte samanlikna med andre nødvendige tiltak i landet.

Odda Venstre meiner at Odda kommune må gå inn for flaumluker i dette møtet. Odda kommune kan då ta saka opp med regjering og stortingspolitikarar. Venstre er klare til å dette opp, men då må dette vera eit tiltak som Odda kommune står bak.

Vi trur at sjansen for å få til dette er langt større enn sjansen å få løyvingar til flaumtunnelar, som er 3 gonger dyrare og som kan gje uheldige konsekvensar for miljøsituasjonen i Sørfjorden. Saman med andre tiltak oppover i Storelva og dei planlagte tiltaka i Stølselva på Hildal, kan dette gje ei tilfredstillande flaumsikring for vassdraget.

Kommentarer til denne saken