Elferjer har fått milliardgarantiar

Av

Det statlege garantiinstituttet for eksportkreditt Giek har bidrege med 5,6 milliardar kroner i garantiar til grøn skipsfinansiering i 2018 og 2019.