NVE fremjar motsegn til skuleplan på Aga

Grunnlaget for motsegna frå NVE er at dei meiner skredfare mot planlagde byggeområde ikkje er tilstrekkeleg utgreidd.