Nav med bodskap til dei som er permitterte: — Samfunnet treng deg

Trass at ein no er inne i det Nav skildrar som den verste krisa i arbeidsmarknaden nokon gong er det mange leige jobbar som fyllast.