Viss nedleggjing skal hindrast vert det viktig at befolkninga står opp for dei lokale tingrettane 

Av

Tingrettane må oppretthaldast.