Meiner krisetiltaka ikkje reddar reiselivet i Hardanger

Kjetil R. Widding driftar Utne Hotel saman med kona Bente. Sesongen til hotellet, som er det eldste freda trehotellet i Noreg, byrjar i mai.

Kjetil R. Widding driftar Utne Hotel saman med kona Bente. Sesongen til hotellet, som er det eldste freda trehotellet i Noreg, byrjar i mai. Foto:

Reiselivet i Hardanger meiner kompensasjonsordninga til regjeringa ikkje treff dei sesongutsette reiselivsbedriftene i Hardanger. No etterlyser dei ytterlegare grep for å unngå konkursar.

DEL

– Regjeringa har kome med fleire gode tiltak, men den nyleg føreslåtte kompensasjonsordninga hjelper ikkje reiselivet i Hardanger. Skjer det ikkje endringar her, kjem det til å få store konsekvensar, seier Andreas Skogseth, reiselivsdirektør i Visit Hardangerfjord i ei pressemelding.

Reiselivsdirektøren viser til at tiltakspakken i denne omgang berre gjeld frå mars til mai med utgangspunkt i omsetnad tilsvarande periode i 2019.

  • (Sjå alle krisetiltaka i faktaboksen nedst i artikkelen)

Han peiker på at utfordringa er at nærmare 80 prosent av omsetnaden til reiselivet i Hardanger skjer i perioden juni – august.

Det gjer at ei slik ordning kan vera til stor verdi i byar og vinterdestinasjonar, men er til liten eller inga hjelp for sesongutsette bedrifter. Roald Aga Haug, ordførar i Ullensvang kommune reagerer slik:

– Me kan ikkje ha det slik at reiselivet i distrikta vert fråskote midlar frå krisepakka medan bynære hotell får utteljing. Det er heilt urimeleg, seier ordføraren og fortsetter:

– Hardanger, som reiselivsikon, er eit sterkt merkenamn for heile Noreg. Bløminga, fjordlandskapet, Hardangervidda, Folgefonna og ikkje minst Trolltunga sel heile Noreg. Såleis skapar desse ikona store inntekter for bynære strøk, flyplassar og reiseliv generelt sett i Noreg på bakgrunn av naturen i Hardanger, forklarar Aga Haug i pressemeldinga.

Kjetil R. Widding driftar Utne Hotel saman med kona Bente. Sesongen til hotellet, som er det eldste freda trehotellet i Noreg, byrjar i mai:

– For vår del er det mange kostnader knytt til planlegging, marknadsføring og rigging av sesongen i fyrste halvår. Inntektene kjem ikkje inn før i slutten av mai og utover. Dette er ei stor utfordring for oss, seier Widding.

I pressemeldinga peiker aktørane på at situasjonen gjer det svært usikkert når folk kan reisa att. Sjølv med fleire nordmenn som potensielt ferierer i eiga land denne sommaren, vil ikkje det kompensera for dei tapte inntektene frå den utanlandske marknaden som utgjer majoriteten av hotellovernattingar i Hardanger, påpeiker dei.

Reiselivsdirektør: Andreas Skogseth. Pressefoto

Reiselivsdirektør: Andreas Skogseth. Pressefoto

Skogseth i Visit Hardangerfjord håpar no at regjeringa forlenger tiltakspakken til å vara ut 2020 for å redda reiselivsnæringa i distriktet.

– Dersom dei ikkje gjer det, vil det vera svært kritisk for reiselivet. Ikkje berre i Hardanger, men for alle typiske destinasjonar med ein stor andel bedrifter som baserer drifta si på sommarsesongen, avsluttar Skogseth.

Fakta om korona-krisepakkene

Krisepakke I

Lagt fram av regjeringen 12. mars, forhandlet fram på Stortinget i to runder, enighet henholdsvis 16. og 19. mars. Viktigste punkter:

* Endringer i permitteringsregelverket. Arbeidsgivere betaler lønn kun for de to første dagene, mens permitterte får full lønn de første 20 dagene. Ventedagene før dagpenger fjernes, mens dagpengegrunnlaget for lavtlønte oppjusteres til 80 prosent.

* Alle flyavgifter oppheves fram til 30. juni. Flypassasjeravgiften oppheves med tilbakevirkende kraft fra 1. januar til 31. oktober.

* Skattereglene endres for bedrifter som går med underskudd.

* Arbeidsgiveravgiften senkes med 4 prosentpoeng i to måneder.

* Selvstendig næringsdrivende får utsatt første termin av forskuddsskatten fra 31. mars til 1. mai.

* Kompensasjonsordning for bortfall av inntekter med 300 millioner kroner til kultursektoren og 600 millioner til idretten og frivilligheten.

* Nav, kommuner og helsevesenet skal kompenseres økonomisk for ekstrakostnader som følge av pandemien. Det settes av 250 millioner i ekstra tilskudd til kommunene.

* Egen lånegaranti for flybransjen på 6 milliarder kroner.

Krisepakke II

Vedtatt av Stortinget 21. mars. Viktigste punkter:

* 100 milliarder kroner i lånegarantier og obligasjoner til kriserammede bedrifter.

* Innebærer en statsgaranti på 90 prosent for nye lån i markedet for små og mellomstore bedrifter, samt et obligasjonsfond med tiltak rettet spesielt mot store selskap.

* Fristen for innbetaling av første merverdiavgiftstermin utsettes fra 14. april til 10. juni, mens fristen for innbetaling av annen termin forskuddsskatt for selskaper utsettes fra 15. april til 1. september.

* Fristen for innbetaling av arbeidsgiveravgift utsettes fra 15. mai til 15. august.

Krisepakke III

Lagt fram av regjeringen 27. mars. Delvis forhandlet ferdig av Stortinget 31. mars. En skisse til kontantstøtteordningen ble lagt fram 2. april og skal behandles av Stortinget i helgen og etter planen vedtas tirsdag 7. april. Viktigste punkter:

* Ny kontantstøtteordning for koronarammede bedrifter som kan søke om kompensasjon for faste uunngåelige utgifter. Beregnet å koste 10–20 milliarder kroner i måneden.

* Tiltakspakke for gründere og vekstbedrifter på totalt 5 milliarder kroner.

* 1 milliard kroner til konvertering av ekstralån til stipend for studenter som kan dokumentere inntektsbortfall

* Kommuner og fylker skal kompenseres for skattesvikt, inntektsbortfall og merutgifter grunnet pandemien.

* Kommunerammen økes med 3,75 milliarder.

* Fylkeskommunal ramme økes med 1 milliard, for å kompensere kollektivtrafikken.

* Arbeidsledige og permitterte som er i ferd med å gå ut maksperioden for dagpenger, får forlengelse ut juni måned.

* Nav får forskuttere dagpengeutbetalinger.

* Den laveste momssatsen reduseres videre fra 8 til 6 prosent fra 1. april til 31. oktober for bransjer som reiseliv og deler av idretten.

* Reisegarantifondet styrkes med 100 millioner kroner.

* Ordningen for hjemtransport av nordmenn forlenges fra 31. mars til 1. mai.

* Innen påske gjeninnføres det tidligere fritaket for CO2-avgift for ikke-kvotepliktig industri, inngå en avtale med industrien om en gradvis opptrapping over en fireårsperiode

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken