"Mattilsynet og Miljødirektoratet har i vår felles anbefaling lagt vekt på at det fremdeles er et håp om å utrydde smitten fra norske hjortedyrbestander. Vi står nå ved et veiskille i håndteringen av skrantesjuke. Hvis vi ikke kommer i gang tidlig nok med omfattende tiltak, vil vi sannsynligvis måtte gi avkall på muligheten for å utrydde sykdommen», opplyser Ingunn Midttun Godal, administrerande direktør i Mattilsynet i ei pressemelding.

Onsdag ettermiddag la Mattilsynet og Miljødirektoratet fram sine råd for handsaming av skrantesjuka til Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet. Dei meiner at det i dagens situasjon ikkje er grunnlag for å ta ut heile villreinstamma på vidda.

For å nå målet om å muliges utrydda skrantesjuka råder Mattilsynet og Miljødirektoratet mellom anna til følgjande:

  • Redusere villreinbestanden og andelen bukk på Hardangervidda
  • Hindre at villrein går mellom Hardangervidda og andre villreinområder
  • Legge til rette for at villreinen bedre kan utnytte sine respektive områderraskt
  • Ta ut syke dyr
  • Redusere eller holde bestandene av elg, hjort og rådyr rundt Hardangervidda på et lavt nivå
  • Stille krav til bruk av salt til beitedyr
  • Videreføre regler om å dekke til slakteavfall under jakt i områder med skrantesjuke.

"Vi har opprettet en arbeidsgruppe med lokal villreinforvaltning og forskere for å se spesielt på tiltak rettet mot villreinbestanden på Hardangervidda. Vi har fått flere gode innspill som vi bruker i det videre arbeidet», seier miljødirektør Ellen Hambro i pressemeldinga.

Desse anbefalingane er no levert til Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet, som skal ta avgjerda. Villreinen i Nordfjella vart tatt ut etter funn av skrantesjuka.