Boreal har tatt over. Men du kan ikkje sjå det på ferjene

Nye el-ferjer har mellombels bruksforbod.