Folkemøtet finner sted i dag klokken 17:00 i aulaen på VGS-bygget. Her kan befolkningen få informasjon og si sin mening om planene. Blant annet vil opplæringsdirektør i Hordaland fylkeskommune, Svein Heggheim være tilstede.

- Det er viktig med god oppslutning fra lokalsamfunnet. Vi håper folk kjenner sin besøkelsestid, og kommer på møtet, sier rektor Karl Erik Christiansen.

Dramatisk reduksjon

Høringsutkastet til skolebruksplanen for videregående skoler i Hordaland trekker opp retningen for VGS frem til 2024. Et hovedtrekk er at man ønsker å redusere antall utdanningsprogram for å hindre konkurranse mellom nærliggende skoler, og konsentrere fagtilbudene i solide regionale kompetansesentre.

For Odda vil antall utdanningsprogram bli halvert som følge av planen. Byggfag, Elektrofag og Idrettsfag er blant linjene som foreslås nedlagt. I tillegg reduseres tilbudet på Teknikk og industriell produksjon, og på Studiespesialiserende utdanningsprogram.

Står samlet

Representanter fra skole, næringsliv og kommune står samlet mot de nye planene.

- Med denne planen blir tilbudet på Odda VGS dramatisk redusert. En konsekvens er at vi vil få økt fraflytting, sier Christiansen, som mener lang reisetid til VGS i Voss og Kvinnherad stiller Odda i en særstilling som må tas hensyn til

- Den sentraliseringen av studietilbud som planen legger opp til bekymrer næringslivet. Det er ingen tvil om at næringen tjener på et bredt studietilbud, sier Ronny Nilsen i SMB.

Også fra TTI og fra Boliden kommer det signaler om bekymring for planen som nå er ute på høring. Industribedriftene i Odda vil ha et stort rekrutteringsbehov i årene fremover, og fra flere hold blir det understreket hvor viktig et godt lokalt studietilbud er i den forbindelse.

Elevrådsleder Emil Tomasgard sier seg sterkt kritisk til den nye planen, som han mener vil føre til vesentlige ulemper for de elevene som ikke vil ha noe annet valg enn å reise ut.

Også ordfører John Opdal er glad for de sterke signalene som viser at et samlet skolevesen og næringsliv står bak ønsket om å få endret planen, før den skal opp til videre politisk behandling.

Høringsfristen for skolebruksplanen er satt til 1. oktober. Deretter skal planen opp til behandling i de politiske organene i fylkeskommunen. I desember i år vil en endelig plan bli vedtatt av fylkestinget.