Jondahl vil utsetja Bråvolltunet: Difor trur han likevel ikkje prosjektet går glipp av Husbank-tilskot

Har prioritering: Ifølge prosjektleiar og komande rådmann i Ullensvang kommune, er investeringsbudsjettet for 2021 høgt.

Har prioritering: Ifølge prosjektleiar og komande rådmann i Ullensvang kommune, er investeringsbudsjettet for 2021 høgt.

Prosjektleiar Ole-Jørgen Jondahl seier han kjenner seg trygg på å få Husbank-tilskot til Bråvolltunet i 2021.

DEL

– Vi har landa på dei prosjekta som vi meiner er strategisk rett å gå vidare med. Det kan godt henda innbyggjarane er rykande ueinige. Oppdraget til leiargruppa har vore å staka ut, styra og nedprioritera prosjekt, uttala Jondahl til kommunestyret.

Det vart presisert at alle tre kommunar har store tunge prosjekt som bind opp mykje av dei 203 millionane i investeringsbudsjettet for 2020.

I budsjettframlegget frå Jondahl er byggjestart for Bråvolltunet i Kinsarvik utsett, samanlikna med det økonomiplanen til Ullensvang herad sa. Byggjetrinn éin av prosjektet er klart for utlysing og undervegs i prosessen har Husbanken signalisert at ein søknad sendt i 2019 vil utløysa tilskot på 62 millionar kroner til nybygget. Ved utsetting er storleiken på tilskot usikkert, ifølge ein budsjettkommentar frå ho som vert verksemdleiar for prosjekt og utvikling i Ullensvang kommune, Marit Ystanes.

Trur ikkje på avvikling

Under budsjettpresentasjonen for kommunestyret sist veke, stilte Olav B. Hus (Sp) spørsmål om ein har sjekka opp i faren for å gå glipp av tilskot.

– Regjeringa har tidlegare sagt at dei skal trappa ned ordninga med støtte til nye sjukeheimsplassar. Men vi ser i statsbudsjettet at behovet, både for nye, men og rehabilitering av gamle sjukeheimsplassar er så stort ute i kommunane at dei faktisk har auka ramma i 2020. Slik eg tolkar det, ut frå kva dei skriv i statsbudsjettet, så blir ikkje ordninga avvikla i 2021, svara Jondahl.

Han stadfesta at ein er komen langt. Ein er ferdig med planlegginga og har anbodspapir for Bråvolltunet.

– Om vi ventar, kan vi ta fram igjen prosjektet i 2021. Eg føler meg ganske trygg på at vi skal få støtte, slik det ser ut i statsbudsjettet, sa han.

Generelt ønskjer Jondahl seg prinsippdebatt om kva omsorg ein skal ha og viste til Husbanken si ordning med støtteordning for tilrettelegging av bustader som gjer at flest mogleg kan bu heime lengst mogleg.

Noverande Bråvolltunet sjukeheim skal etter planen byggjast om til samlokalisert lege- og helsesenter. Sjukeheimen skal få påbygg med hovudsatsing på omsorgsbustader med heildøgns omsorg (HDO). Byggjetrinn éin inkluderer 18 sjukeheimsplassar og 20 HDO-plassar.


Artikkeltags