Heile kommunen å takast i bruk, og kommunen må vera ein aktiv tilretteleggjar også ute i bygdene

Av

Planframlegget som ligg føre til uttale startar blant anna med at «kommunen skal vera ein aktiv tilretteleggar, og ha levande bygder».