I samband med slutthandsaminga av reguleringsplanen for Hardanger Lift, har Statsforvaltaren og ei rekke faginstansar har konkludert med at bygging av gondolbane er eit uakseptabelt tiltak av mange grunnar. Dette gjer tydelegvis Roald Aga Haug frustrert og han finn det mellom anna føremålstenleg å gå til angrep på det leiande opposisjonspartiet, Senterpartiet, som har eit anna syn enn han i denne saka.

Først kritiserer han SP sin presentasjonen av listekandidat nr 2 til kommunevalet, der det vert peika på at vedkomande er motstandar av gondolprosjektet. Han prøver å belæra SP om at kandidaten er «part» i reguleringssaka og vil vera ugild i alt som har med gondolsaka å gjera. Eg trur SP er vel kjend med reglane for ugildskap, og handterer dette vel så bra som AP.

Ei anna sak er at Hardanger Lift-saka er ei så omfattande sak med ulike samfunnsmessige konsekvensar, at det kan definerast mange slags «partar/interesser» i reguleringsplan-spørsmålet.

Skal alle politikarar som har vist motstand mot dette prosjektet ut ifrå sine «interesser» erklærast ugilde? Og skal dei bytast ut med varamenn som seier ja til prosjektet ordføraren ønskjer?

Eg trur det er tvilsamt om nokon kan erklærast ugilde i ei slik omfattande reguleringssak, då det her ikkje kan påvisast noka eiga økonomisk vinning for nokon av motstandarane av prosjektet.

Vidare prøver ordføraren å sverta Sp fordi dei no har vedteke å gå imot reguleringsplanen for Hardanger Lift, sjølv om dei signaliserte at dei såg positivt på ein gondolbane i valkampen for fire år sidan. Gruppeleiaren for SP har allereie forklart at i ein slik omfattande planprosess, som for bygging av gondol til eit heilt nytt naturområde, må ein lytta til ny informasjon og omfattande konsekvensutgreiingar. Vi som innbyggjarar i kommunen forventar at politikarane har denne evna, og at dei ikkje blindt følgjer valprogrammet når det viser seg at konsekvensane ved gondolen er negative for både natur og mange innbyggarar. Etter det som har kome fram gjennom planprosessen, burde også fleire i AP og Høgre revurdera si blinde støtte til prosjektet.

Kva er det som gjer ordføraren så einsynt og aggressiv i gondolsaka? Kva bindande løfte har han gjeve investor Martin Hauge og deler av handelsstanden i Odda? Kor mykje eigen prestisje har han i saka? Bryr han seg om at innbyggarane vert splitta i saka og at kommunen får eit dårleg omdøme utanfor kommunegrensene? Trur han at gondolsaka er ei vinnarsak i valkampen? Kanskje bør fleire av dei politiske «gjengangarane» i Odda skiftast ut ved neste kommuneval?

Eg må til slutt minna om det ordførar Roald Aga Haug sa avslutningsvis på fokemøtet til Hardanger Lift i kinosalen i mai 2021; nemleg at dersom konsekvensutgreiinga viser at villreinen på vidda vert skadelidande, så vil det ikkje koma nokon gondolbane til Rossnos.

No er konsekvensutgreiinga kome og likeins eintydige uttalar frå faginstansane og Statsforvaltaren. Alle er negative særleg med omsyn til villreinen. Likevel køyrer ordføraren like hardt på for realisering av prosjektet.

Har han gløymt sin tidlegare uttale om villreinen, og kva truverde i saka står han igjen med etter dette ?