«En generell utfordring med å flytte rein, er at det er vanskelig å kontrollere om dyrene blir værende i området de flyttes til, eller om de vil forsøke å trekke tilbake dit de kom fra. Dyra må overvåkes og grensene voktes i en lengre periode for å sikre at de blir i sonen, ikke minst for å ha en ekstra sikkerhet mot å ta med eventuell smitte fra miljøet inn i andre områder, utenfor Nordfjella», heter det i et notat fra arbeidsgruppa for reetablering av villreinstammen i Nordfjella.

Gruppa har hatt tre møter for å diskutere hvordan en reetablering bør foregå, og skal levere en tilrådning til Miljødirektoratet og Mattilsynet. Villreinen i Nordfjella sone 1 ble tatt ut etter funn av CWD, også kjent som skrantesyke.

Området skal ligge i brakk i minimum fem år før reetablering, for å minimere faren for smitte via miljøet. Det betyr at første mulighet vil være reetablering i 2023, melder hjortevilt.no.

Gruppa har brukt mye tid på å diskutere hvor reinen som skal settes ut skal komme fra, og viser til at valg av kildebestand krever vanskelige avveininger mellom smittehensyn og bevaringsbiologi. Alternativene som blir diskutert er å hente rein fra Nordfjella sone 2, eller å etablere ny stamme som er mer genetisk motstandsdyktig mot skrantesjuke.

«Etter planen skal gruppa levere et utkast til en rapport fra arbeidet til Miljødirektoratet og Mattilsynet før sommeren, og en endelig rapport innen utgangen av august. Rapporten vil inneholde faglige tilrådninger om hvordan en slik reetablering bør foregå, samtidig som den skal synliggjøre hvilke faktorer gruppa er uenige om», heter det avslutningsvis.