– Ein bør vurdera om ein skal installera vassmålar

I Ullensvang kommune spelar storleiken på bustaden inn på kor mykje ein betalar for vatn og avlaup. Dersom ein installerer vassmålar, er det forbruket som avgjer gebyret.