— Det er vurdert som naudsynt å ha gjennomført minst ein «normalsesong» før ein igjen kan sjå på behovet for ei mogleg løysing med to ferjer

Fylkesadministrasjonen meiner sommarsesongen 2020 ikkje gir grunnlag for å vurdere behov for eit styrka sommartilbod på ferjesambandet Jondal-Tørvikbygd i åra framover.