Helsepersonellkommisjonen sin rapport «Tid for handling» ble nylig presentert. Både i fremlegget til leder for kommisjonen Gunnar Bovim, og i rapporten, påpekes det at andelen heltidsstillinger i helsetjenesten må økes, de ansatte må stå lengre i arbeid og det vil bli færre ansatte pr pasient. Videre hevdes det at samfunnet i større grad vil være avhengig av frivillige og pårørende for å møte utfordringene, blant annet i helsetjenesten.

Norge er kanskje et av de landene som er mest likestilt mellom kvinner og menn. Andelen av kvinner med høyskole og universitetsutdanning er høy i Norge, og de aller fleste kvinner er i lønnet arbeid store deler av livet. Full barnehagedekning, en godt utbygd kommunehelsetjeneste som har tatt ansvar for pleietrengende, syke barn, voksne og eldre, har vært medvirkende til dette. Norsk Sykepleierforbund (NSF) støtter tiltaket om hele stillinger for kvinner i helsetjenesten, men samtidig må bemanningen og kompetansen stå i forhold til pasientenes behov og arbeidsoppgavene til enhver tid på den enkelte enhet.

I helsetjenesten er det som kjent ingen bemanningsnorm. Det betyr at det er samme antall pleiere på vakt uavhengig av pasientenes behov. I helgene er bemanningen ytterlige redusert i forhold til ukedagene, selv om behovene er like omfattende en lørdag kveld som en onsdag formiddag. De aller fleste kommuner har store utfordringer i helsetjenesten. Behovet for sykehjemsplass er ofte større enn tilbudet kommunen har og de som får plass er ofte svært syke med omfattende behov for behandling, pleie og omsorg.

Norsk Sykepleierforbund sine medlemmer tilbakemelder at belastningen er stor og at de på grunn av dette ikke klarer å stå i 100% stilling. Mange av våre medlemmer blir langtidssykemeldte med påfølgende uførepensjon i en alder av 57 år. For kvinner født etter 1963 vil deltidsstillinger og tidlig uførepensjon senke inntektsgrunnlaget for fremtidig alderspensjon, og vil gå utover livsgrunnlaget og levestandard.

Helsepersonellkommisjonen påpeker at det vil bli færre ansatte pr pasient. Norsk Sykepleierforbund gjennomfører årlig en undersøkelse som viser at andelen faglært kompetanse reduseres år for år og at både sykepleiere og helsefagarbeidere i stadig større grad blir erstattet av ufaglærte. I enkelte kommuner har de sågar utfordringer med å rekruttere ufaglært kompetanse allerede i dag.

I disse dager lanserer de fleste politiske parti sine partiprogram for årets kommunevalg. Mange parti vil sikkert skrive at de skal bygge sykehjem for å imøtekomme behovene i kommunen. For å drifte det nye sykehjemmet faglig forsvarlig må kommunen ha fagkompetanse tilgjengelig. Sagt på en annen måte; kommunene må ha søkere til de ledige stillingene ved de nybygde sykehjemmene. De aller fleste kommuner har i dag store utfordringer med å rekruttere sykepleiere. Undersøkelser som Norsk Sykepleierforbund har gjort viser at halvparten av alle nyutdannede sykepleiere slutter innen ti år og mange av disse forsvinner helt ut av helsetjenesten. De slutter fordi belastningen er for stor. Både den fysiske belastningen, men også den psykiske belastningen ved å hele tiden oppleve og ikke kunne imøtekomme behovene pasientene har. Det må gjøres noe med belastningen i helsetjenesten hvis vi som samfunn skal fungere, også i fremtiden.

Norsk Sykepleierforbund er bekymret for arbeidsforholdene til kvinner i helsetjenesten sett i lys av belastningen pr i dag. Fremtidens helsetjeneste med færre ansatte pr pasient vil mest sannsynlig føre til enda større belastning enn i dag. Det er i tillegg en forventing om at pårørende må ta et større ansvar, pårørende som i mange tilfeller vil være de samme sykepleierne og helsefagarbeiderne. Tiltakene som helsepersonellkommisjonen legger frem i sin rapport er urovekkende for kvinner generelt, da kvinner tradisjonelt sett har tatt det største omsorgsansvaret i familien. For kvinner i helsetjenesten er disse tiltakene spesielt urovekkende. Andelen av deltidsstillinger i helsetjenesten skyldes på den ene siden arbeidsgiver sitt manglende tilbud om hele stillinger. På den andre siden er det også enkelte kvinner som velger å jobbe redusert fordi belastningen er for stor i helsetjenesten.

Samfunnet er avhengig av gode helsetjenester for å kunne fungere. Belastningen i helsetjenesten må reduseres slik at sykepleiere og helsefagarbeidere kan stå i hel stilling og blir i tjenesten frem til pensjonistalder.