Varsku her!

Av

No må det handlast og sjukepleiarane ved Odda sjukehus må sikrast arbeidsforhold som ikkje er i strid med arbeidsmiljølova.