Auke av valdssaker uroar lensmannen

Lensmann Terje Kvalvik meiner det er positivt at folk melder frå om straffbare handlingar. Samstundes uroar det at talet på valdssaker auka med 75 prosent i fjor.