223 eigedomar i Odda og Jondal kan få betydeleg lågare eigedomsskatt enn resten av kommunen

Rådmannen tilrår at eigedomsskattesatsen blir mellombels senka til to promille og gradvis auka for bedrifter i Ullensvang kommune som betalar eigedomsskatt for første gang i 2020.